Geschiedenis

DAP bestaat natuurlijk al een tijdje en we hebben natuurlijk niet op één plaats stil gezeten. Vind hier iets over de geschiedenis van het DAP gebouw(en) en natuurlijk iets over de Geschiedenis van DAP zelf.

Geschiedenis DAP Vereniging

Op 20 januari 1933 ontstaan uit de Christelijke Jongelingsvereniging Daniël, onderdeel van de federatie Apeldoorn van de CJMV en NJV , “De Apeldoornsche Pijpers”. Begonnen als fluitclubje groeide het al gauw uit tot een tamboers- en pijperskorps met dwarsfluiten en trommels. Met deze vorm van musiceren, wist men de harten van veel Apeldoorners te veroveren met als gevolg dat aan vele evenementen muzikale medewerking werd verleend. Gedurende de oorlogsjaren 40-45 werd het allemaal wat moeilijker. Toch oogstte men tijdens de laatste openbare uitvoering in februari 1942 heel veel bijval door zich in rood wit blauw en oranje te presenteren. Het applaus was overweldigend. Dat dit tegen de zin van de bezetter was, moge duidelijk zijn. Reden genoeg om het instrumentarium te verstoppen. Het contact onder de leden bleef echter bestaan, en goed ook. Na de bevrijding in april 1945 kwamen leden en instrumenten weer tevoorschijn en pakte men vol enthousiasme de draad weer op. Het ledenaantal groeide gestaag. Medio 1946 kreeg DAP een eigen reglement al bleef men deel uitmaken van de CJMV. Het oude instrumentarium werd vervangen en werd uitgebreid met signaalhoorns. Ook kreeg men de beschikking over een vaandel.

In de jaren er na groeide DAP gestaag. Op 7 juli 1949 werd zelfs een jeugdgroep opgericht. Zo’n 40-45 jongens meldden zich aan als lid; het werd een groot succes. Een jaar later gaf men reeds z’n eerste openbare optreden. Ook mocht de jeugdgroep een eigen vaandel in ontvangst nemen. De vijftiger jaren waren heel succesvol te noemen met als hoogtepunt de Nationale Pijpersdag op 7 juli 1952 in Apeldoorn welke onder auspiciën van de Contact Commissie werd georganiseerd. Het werd een buitengewoon boeiende gebeurtenis waaraan beide korpsen van DAP aan deelnamen. In 1962 kreeg DAP de beschikking over een eigen onderkomen dat met hulp van velen tot stand kwam. Omdat het aantal fluitisten sterk terugliep werd in 1964 besloten tot de oprichting van een doedelzakband. Helaas heeft deze afdeling slechts 7 jaar bestaan. Na een rumoerige periode in de zestiger jaren werd in 1970 het seniorenkorps van DAP omgeschakeld tot een jachthoornkorps. Dat dit een goede keus is geweest moge blijken uit vele successen die werden behaald op concoursen. DAP behoorde in die tijd tot de nationale top. Negen jaar later ging zowel het seniorenkorps als het jeugdkorps over op drieventielen instrumentarium. De drumfanfare en het jeugdkorps werden showbands van formaat; het succes zette door. De jaren na 1983 kenmerkten zich door vele optredens in binnen- en buitenland. Optredens in landen als Duitsland, België, Frankrijk, Polen en Denemarken stonden met regelmaat op het program. Door omstandigheden werd het noodzakelijk uit te zien naar andere huisvesting. En zo werd in 1993 opnieuw begonnen met het bouwen van een eigen home. Het werd een permanent gebouw waar tot op heden gebruik van wordt gemaakt. De inzet van vrijwilligers was geweldig. Nieuw was ook de oprichting van een bigband begin 1997. Zo’n 15 mensen van buiten DAP, later aangevuld met oud-leden gaven zich op om puur voor ontspanning nog wat te kunnen musiceren. Aanvankelijk straalde hier het enthousiasme van af. Er was echter te veel verloop in het ledenbestand om van succes te kunnen spreken. In september 2006 kwam er een einde aan de muzikale aspiraties van de bigband.

Met ingang van januari 1998 werd de Chr. Muziekvereniging ’Soli Deo Gloria’, een fanfareorkest, aan DAP toegevoegd. Deze historische gebeurtenis kende aanvankelijk veel succes. Helaas kwam ook hier na 11 jaar een einde aan de samenvoeging en werd het orkest wegens gebrek aan leden opgeheven. In 2002 werd Streetband ‘Splash’ opgestart. Hier spelen leden die geen tijd meer hebben voor de showbands en slechts enkele optredens per jaar geven.

Vaandels

DAP 1936

DAP 1980

Geschiedenis DAP gebouw

Gedurende de 83 jaren dat de vereniging DAP deel uit maakt van de Apeldoornse gemeenschap (nu, 2016) heeft men gebruik gemaakt van diverse scholen en gebouwen. Gebouw Elim, Rosariumstraat, zaaltje bij ‘CJMV gebouw’ aan de Van Kinsbergenstraat en de werkplaats van aannemer Barbiers aan de Oosterlaan, waren in het vroege begin als oefenruimte in gebruik. Later werd ruimte in de 2e Chr. School aan de Schoolstraat, gebouw Licht en Waarheid aan de Schuttersweg en het gebouw van de Chr. Werkmansbond aan de Industriestraat gebruikt. Zo ook het gebouw van de wandelvereniging Zuiderkwartier aan de Industriestraat, het souterrain van de school aan de Staringlaan en een jeugdhuis aan de Gen. Van Swietenlaan.

In de zestiger jaren kreeg men de beschikking over een eigen gebouw aan de Fabriekstraat. Een uit hout opgetrokken gebouw, bestaande uit 3 zaaltjes, toiletten, bergingen en een keuken annex bar werd met hulp van vele vrijwilligers in de avonduren en in de weekenden tot stand gebracht. De grond werd gehuurd van de gemeente. Hieraan vooraf werden diverse acties gevoerd zoals de verkoop van bouwstenen in de vorm van luciferdoosjes. Ook mocht men een gift van prinses Wilhelmina aanvaarden. Er werden aandelen uitgegeven, een bazaar gehouden en diverse bouwmaterialen als gift aangenomen. Kortom, het werd een groot succes. Het gebouw werd op 1 september 1962 door de toenmalige beschermheer, dhr. A. Lesterhuis, geopend. In de jaren 80 werd het voortbestaan van het gebouw steeds onzekerder. De gemeente had de grond nodig voor de bouw van woningen. Het onderhoud werd daarop aangepast. Helaas funest, zoals later zou blijken. Tijdens een zeer zware storm in januari 1990 waaide een deel van het gebouw omver en was het als oefenlocatie niet meer te gebruiken.

Opnieuw begon een periode van inwoning. Ruimte in de Scholengemeenschap De Meent aan de Zilverschoon bood uiteindelijk uitkomst. Het was er goed toeven, maar dat ‘eigen gebouw-gevoel was niet weg te branden. Plannen werden gemaakt, tekeningen en locaties bekeken. Pas toen de eerder ingestelde bouwcommissie werd omgezet in Stichting Dap-gebouw werden de activiteiten steeds intensiever. Besloten werd opnieuw te gaan bouwen.

DAP gebouw zilverschoon

DAP gebouw Fabrieksstraat

DAP gebouw Elim

DAP Gebouw ||CJMV||

DAP gebouw werkplaats aanemer Barbiers

DAP gebouw 2de chr. school

DAP gebouw licht en waarheid

DAP gebouw Chr. werkmansbond

DAP gebouw wandelvereniging Zuiderkwartier

DAP gebouw souterrain

DAP gebouw jeugdhuis